Privacy verklaring Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV

Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV, gevestigd aan Industriestraat 2, 5331 HW Kerkdriel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.aannemersbedrijfgoesten.nl, Industriestraat 2, 5331 HW Kerkdriel, telefoonnummer: 0418631306

Frenk Goesten is de Functionaris Gegevensbescherming van Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV. Hij is te bereiken via info@jfgoesten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

kopie identiteitsbewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Salarisadministratie.
– Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV) tussen zit. Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Geen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Personalia werknemers zoals naam adres, woonplaats en burgerlijke staat. Volgens het Vrijstellingsbesluit wet bescherming persoonsgegevens moet Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV deze gegevens 7 jaar bewaren nadat u uit dienst bent. Er is  geen wettelijke maximale bewaartermijn.

Loonbelastingverklaring en kopie identiteitsbewijs. Voor sommige gegevens uit uw personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn uw loonbelastingverklaring en een kopie van uw identiteitsbewijs. Deze moet Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV 5 jaar bewaren nadat u uit dienst bent. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Arbeidsovereenkomst en wijzigingen arbeidsovereenkomst. Volgens art. 52 Wet Rijksbelastingen moet Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV deze gegevens maximaal 2 jaar bewaren na einde dienstverband. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden. Volgens het Vrijstellingsbesluit wet bescherming persoonsgegevens moet Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV deze gegevens 7 jaar bewaren nadat u uit dienst bent.

Verslaglegging in het kader Wet Verbetering Poortwachter. Volgens het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen deze gegevens tot 2 jaar na einde dienstverband bewaard blijven. Daarna worden zij vernietigd.

Verslagen van functioneringsgesprekken. Volgens het Vrijstellingsbesluit wet bescherming persoonsgegevens moet Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV deze gegevens 2 jaar bewaren nadat u uit dienst bent. Er is  geen wettelijke maximale bewaartermijn.

Correspondentie over benoemingen, promotie, demotie en ontslag. Volgens art. 52 Wet Rijksbelastingen moet Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV deze gegevens minimaal 2 jaar bewaren na einde dienstverband. Er is geen wettelijke maximale bewaartermijn.

Andere gegevens uit uw personeelsdossier: hiervoor bestaat geen wettelijke bewaartermijn. Voor die gegevens is onze richtlijn: een bewaartermijn van 2 jaar nadat u uit dienst bent.

Sollicitatiegegevens: Uw sollicitatiegegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. U kunt schriftelijk toestemming geven om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor u komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jfgoesten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Aannemingsbedrijf Joh. F. Goesten & Zn. BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jfgoesten.nl